voorwaarden

R.L.S facilities

Voorwaarden

Algemene levering/verhuurvoorwaarden 

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door R.L.S Facilities met huurders gesloten en betreffende in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities
In deze AV wordt verstaan onder: 

Verhuurder: R.L.S. Facilities te Naarden

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode. 

Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen. 

3. Huurperiode 
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur.

4.Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven, bezorg en instalatiekosten alsmede staffel kortingen en leveringsvoorwaarden te kennen en daarmee akkoord te gaan. 
Huurder dient de huurprijs onder een bedrag van  240.00 binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen, de huurprijs met een bedrag van meer dan  240.00 dient de helft contant of via een bankovermaking vóór de verhuurdatum bij ons in bezit te zijn. 
Het resterende bedrag wordt voldaan na afloop van de huurperiode doch uiterlijk 14 dagen na ontvangst van onze factuur. 
Zonder opgaaf van reden mag R.L.S. Facilities ook verzoeken het gehele bedrag volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen. 

5. Annulering 
Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en/of DJ en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert, eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs verschuldigd; later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd. 

6. Overmacht
6.a. Onder overmacht wordt in deze verstaan onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door huurder niet meer kan worden verlangd. 
6.b.Onder volmacht wordt in ieder geval begrepen; Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim medewerkers, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verhuurder c.q. bij verhuurders leveranciers, alsmede wanprestatie door verhuurders leveranciers waardoor verhuurder haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen. 

7. Legitimatieplicht 
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen. 

8. Gebruik 
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader. Huurder is verplicht ten alle tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren. 

9. Werking 
9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn. 

10. Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen. 

11. Verzekeringen 
11.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend te zijn met het feit dat het door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop het gehuurde wordt aangesloten en opgesteld staat op de lokatie. 
11.b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld. 

12. Schade
12.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadeverzekering. 
12.b. Het is huurder niet toegestaan om in podia, decors, vloerbedekking en andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Ophangen van materialen aan decorwanden dient te geschieden met dubbelzijdig plakband dan wel met draden vanaf de bovenplint. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van die gehele decorwanden en/of vloerbedekkingsdelen en/of podiumdelen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd. 
12.c. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur. 

13. Geheimhouding
De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of konstruktiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken. 

14. Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. 

15. Gebruik door derden 
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding. 

16. BUMA/STEMRA/SENA-rechten 
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

1.Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van R.L.S. Facilities en tevens op alle overeenkomsten tussen R.L.S. Facilities en een contractspartner, hierna te noemen: “wederpartij”. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere huurder of koper die met R.L.S. Facilities een huur- of koopovereenkomst heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erven. 
Door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van verhuurde goederen wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
Toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door R.L.S. Facilities gehouden administratie als beslissend.
Voor de uitvoering van opdrachten worden per overeenkomst opdrachtvoorwaarden vastgesteld. Zie voor de standaard opdrachtvoorwaarden onze website www.rlsfacilties.nl. 

Offertes. 
Alle offertes van R.L.S. Facilities zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig na de datum van aanbieding, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. 
Alle eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens en prijslijsten zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Zij zijn slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk is bevestigd. 
Alle verstrekte gegevens en/of informatie zijn vertrouwelijk en blijven (intellectueel) eigendom van R.L.S. Facilities en dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd.  
R.L.S. Facilities behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen constructie- maat- en/of materiaalwijzigingen door te voeren. 
R.L.S. Facilities behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen en/of bestellingen te weigeren. 

Overeenkomsten.
Behoudens het hieronder omschrevene komt een overeenkomst eerst dan tot stand wanneer een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of anderszins namens R.L.S. Facilities is aanvaard dan wel bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
De volmacht van de vertegenwoordigers van R.L.S. Facilities strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit opzicht in het bedrijf van R.L.S. Facilities gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan van eerder bedoelde volmacht afgeweken worden; 
Eventueel aansluitend door of namens R.L.S. Facilities gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. 
Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt ter zake 3.1., 3.2 en 3.3 de door R.L.S. Facilities gehouden administratie als beslissend. 
Elke overeenkomst wordt aangegaan ondr de opschortende voorwaarde dat de wederpartij naar oordeel van R.L.S. Facilities voldoende kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de overeenkomst. 
R.L.S. Facilities behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden voldaan. 
R.L.S. Facilities behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zo nodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding. 

Levering en terugbezorging bij huur.
Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij gehuurde goederen zelf bij R.L.S. Facilities op te halen en bij het beëindigen van de huurtermijn terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van gehuurde goederen is voor rekening en risico van de wederpartij. 
Indien de wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van R.L.S. Facilities, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, ook ter zake is de wederpartij derhalve tegenover R.L.S. Facilities aansprakelijk. 
De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen. 
Indien R.L.S. Facilities zich jegens de wederpartij heeft verplicht gehuurde goederen aan wederpartij te bezorgen, zal R.L.S. Facilities ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. 
Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling. 

Annulering.
Annuleren van de huurovereenkomst dient zo tijdig mogelijk te geschieden. R.L.S. Facilities berekent 25% van het overeengekomen bedrag bij annulering 3-7 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip en 50% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1-3 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip. Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen huurtijdstip wordt het volle contractbedrag in rekening gebracht.

Duur van een huurovereenkomst. 
Huurovereenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur. 
Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip bij R.L.S. Facilities terug te bezorgen, bij gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van R.L.S. Facilities een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim. 

Aansprakelijkheid. 
De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. 
Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van wederpartij wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zal in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal de wederpartij aan R.L.S. Facilities verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging. 
Voor schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is R.L.S. Facilities niet aansprakelijk, ook niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal ter zake R.L.S. Facilities voor alle aanspraken van derden vrijwaren. 

Verplichtingen wederpartij.
De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: 

de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen; 
geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; 
de vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) van R.L.S. Facilities, te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen; 
aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en R.L.S. Facilities. ter zake te vrijwaren; 
onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van R.L.S. Facilities te doen geschieden. 

Prijzen. 
Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking , verzending- of afleveringkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. R.L.S. Facilities behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren te allen tijde haar prijzen te wijzigen. 

Betaling. 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door wederpartij voorafgaand aan een levering per bank of contant bij (af)levering plaats te vinden.  
Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen, waarbij oudere voor nieuwere gaan.  
Bij verkoop blijven de geleverde goederen eigendom van R.L.S. Facilities tot dat deze evenals alle met de levering samenhangende kosten zijn betaald. 

Rente en kosten. 
Indien betaling niet conform het vorige artikel dan wel binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd van 1½ % van het openstaande bedrag. 
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum bedrag van   35,00 per nota. 

Waarborgsom. 
De wederpartij is verplicht, voordat zij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, zich middels twee geldige legitimatiebewijzen te legitimeren en aan R.L.S. Facilities een door R.L.S. Facilities vast te stellen waarborgsom te geven. 
R.L.S. Facilities behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom evenals de kosten van de reparatie/reiniging als in 18.2. bedoeld. 
R.L.S. Facilities is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van de overeenkomst, indien op dat moment de wederpartij aan al haar verplichtingen tegenover R.L.S. Facilities heeft voldaan, aan wederpartij terug te geven. 

Meldingsverplichting. 
Wederpartij dient R.L.S. Facilities onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van R.L.S. Facilities of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van R.L.S. Facilities dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de wederpartij, indien wederpartij surséance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt. 
In de hierboven in 13.1 genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst. 

Schade en gebreken. 
Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan R.L.S. Facilities te melden. Zonder toestemming van R.L.S. Facilities mag wederpartij niet tot reparatie overgaan. 
Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal R.L.S. Facilities slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. 
Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens R.L.S. Facilities, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding. 

Vervanging.
Indien wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan R.L.S. Facilities terug te bezorgen, dient wederpartij aan R.L.S. Facilities een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.

Overmacht. 
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van R.L.S. Facilities kan worden verlangd; 
Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij R.L.S. Facilities en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen;
R.L.S. Facilities behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij. 
R.L.S. Facilities behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht; 
R.L.S. Facilities behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn. 

Beëindiging van een huurovereenkomst. 
Een huurovereenkomst kan te allen tijde door R.L.S. Facilities met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Artikel 9.3. is dan eveneens van toepassing. 
Bij beëindiging van een huurovereenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van R.L.S. Facilities worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebrek vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de wederpartij de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is R.L.S. Facilities gerechtigd de wederpartij de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. 

Diversen.
Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Toepasselijk recht / geschillen. 
Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. 
Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en R.L.S. Facilities verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse waar R.L.S. Facilities gevestigd is. Onverminderd de bevoegdheid van de sector Kanton, in de door de wet omschreven gevallen, worden alle geschillen in eerste instantie beslecht door de Rechtbank binnen het arrondissement waar R.L.S. Facilities is gevestigd.
Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de wederpartij. 

Slotbepaling. 
Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden te zijn overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. 
Indien R.L.S. Facilities heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van een of meer bepalingen in deze voorwaarden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.